Publiczna petycja do Jego Cesarskiego i Królewskiego Majestatu

0 Comments

zeitungRiccardo von Rotberg | 23. 10. 2010

 

Wasz Cesarski i Królewski Majestacie!

W trosce o dobro i pomyślność Naszej Ojczyzny kieruję do Waszego Majestatu niemniejszą petycję. Proszę o jej pozytywne rozpatrzenie.

W czwartek tj. 21 października br. Prezes Sądu Najwyższego pan Vidor Simon został wybrany Premierem Rządu Jego Cesarskiego i Królewskiego Majestatu, nie przesał jednak pełnić funkcji zajmowanej do tej pory. A to w moim odczuciu i innych obywateli powinno nastąpić, tak by wszystko było zgodne z literą prawa oraz zachowaniem zasad demokratycznego państwa. Pozwolę sobie przytoczyć kilka artykułów z Ugody, ustaw i dekretów, które potwierdzają moje słowa.

Ugoda:
art. 67.
Członek Rządu nie może prowadzić działalności sprzecznej z jego obowiązkami publicznymi.

Art. 66.
Premier:
3) wydaje rozporządzenia

Art. 58.
1. Projekty ustaw rządowych są wnoszone do Zgromadzenia Parlamentarnego przez Rząd.

Dekret Cesarski i Królewski nr 77 o Sądzie Najwyższym:
art. 1.
Sąd Najwyższy jest organem władzy sądowniczej powołanym do:
3. orzekania o zgodności aktów prawa powszechnie obowiązującego z Ugodą i ratyfikowanymi aktami prawa międzynarodowego,
6. wydawania wiążących opinii prawnych określających wykładnię przepisów Ugody, ustaw centralnych i dekretów z mocą ustawy

Art. 15
1. Sędzia Sądu Najwyższego z zasady jest nieusuwalny ze swojego stanowiska. Wyjątek od tej zasady stanowi powstanie przeszkody w sprawowaniu urzędu, polegające na zaprzestaniu wypełniania wymogów zawartych w art. 11 niniejszej ustawy.

Art. 11
Sędzią Sądu Najwyższego może zostać osoba, która:
1. spełnia warunki powołania na stanowisko sędziego Sądu Krajowego lub Sądu powołanego w trybie nadzwyczajnym

Dekret Cesarski i Królewski nr 76 o sądownictwie powszechnym:

Art. 11
Sędzią może zostać osoba, która:
2) daje gwarancję niezależności i etycznego sprawowania swojej funkcji

Obejmując urząd Premiera pan Vidor Simon, stracił swoją niezależność. Został (z własnej woli) uwikłany w działalność polityczną. Stał się czynnym politykiem. Ma możliwość orzekania o wydanych przez siebie aktach prawnych, a jak powszechnie wiadomo, kłóci się to z podstawowymi zasadami demokracji. Jak wynika z przytoczonych przeze mnie fragmentów naszego prawa, pan Vidor Simon nie może nadal pełnić swojej funkcji Prezesa Sądu Najwyższego. Proszę o odwołanie go z tej funkcji.

Mam głęboką nadzieję, że udało mi się przekonać Wasz Cesarski i Królewski Majestat.

Z wyrazami szacunku
(-) Riccardo von Rotberg
Delegat IX kadencji Zgromadzenia Parlamentarnego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuły

Archiwa

Meta