Znowelizowano Regulamin konkursu na przedstawicieli dyplomatycznych Monarchii Austro-Węgier

0 Comments

zeitung Vidor baro Simon | 17. 08. 2009

 

Z dniem dzisiejszym weszło w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych o sygnaturze MSZ 3/2009 K-I, które nowelizuje Regulamin konkursu na przedstawicieli dyplomatycznych Monarchii Austro-Węgier. Ważną zmianą jest objęcie pytań klauzulą tajności, a także to, że od dzisiaj chętni do pracy w służbie zagranicznej będą mogli zgłaszać się tylko w specjalnym dziale na forum.Określono także wzór arkuszy egzaminacyjnych egzaminu dyplomatyczno-konsularnego.

A oto treść Regulaminu wraz ze zmianami:
Art. 1.
Rozporządzenie niniejsze, zwane dalej regulaminem, określa zasady oraz tryby przeprowadzania konkursu na stanowiska przedstawicieli dyplomatycznych Monarchii Austro-Węgier.

Art. 2.
Kandydat chętny do przystąpienia do konkursu na przedstawicieli dyplomatycznych Monarchii Austro-Węgier winien złożyć swoje podanie w przygotowanym do tego miejscu na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz wyrazić chęć przystąpienia do konkursu.

Art. 3.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych sprawdza w terminie 3 dni od otrzymania wniosku o przystąpienie do konkursu opiniuje zgodność kandydatury z Ustawą centralna nr 6 o służbie dyplomatycznej oraz innymi prawami Monarchii Austro-Węgier oraz wydaje decyzje pozytywną lub negatywną o możliwości przystąpienia do konkursu przez danego kandydata.

Art. 4.
1. Jeżeli ministerstwo pozytywnie zopiniowało wniosek oraz wydało zgodę na przystąpienie kandydata do konkursu, określa termin egzaminu pisemnego i informuje o nim kandydata.
2. W podanym terminie ministerstwo wysyła na maila kandydata arkusz egzaminu.
3. Od godziny wysłania arkuszu odlicza się 45 minut na udzielenie odpowiedzi w formie pisemnej i odesłanie ich na adres mailowy ministerstwa. Prace nadesłane po upływie określonego czasu mogą nie być brane pod uwagę.
4.Treść pytań z egzaminu dyplomatyczno-konsularnego objęta jest tajemnicą państwową III-go stopnia. Obowiązuje ona zarówno pracowników ministerstwa spraw zagranicznych jak i osobę zdającą egzamin.

Art. 5.
W terminie 2 dni od napisania egzaminu ogłasza się wyniki napisanych egzaminów oraz wyznacza się termin rozmowy kwalifikacyjnej.

Art. 6.
O składzie komisji przeprowadzającej rozmowę z kandydatem decyduje Minister Spraw Zagranicznych.

Art. 7.
O pozytywnych wynikach przejścia konkursu przez danego kandydata Minister Spraw Zagranicznych informuje poprzez rozporządzenie.

Art. 8.
1. Minister właściwy sprawom zagranicznym każdorazowo określa ilość pytań w danym arkuszu, dostosowując ilość pytań do poziomu ich trudności.
2. Arkusz zawierający pytania jest przesyłany do kandydata w formacie .pdf
3. Przystąpienie do egzaminu jest bezpłatne.

Art. 9.
Dalsze procedury powoływania ambasadorów określa ustawa.

Art. 10.
Rozporządzenie zyskuje moc prawną z dniem ogłoszenia.

Z wyrazami szacunku,
/-/ Vidor baró Simon
Minister Spraw Zagranicznych
Monarchii Austro-Węgier

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuły

Archiwa

Meta