Oświadczenie RP SG na temat prac nad ustawami wojskowymi

zeitungBenedykt Szujski | 06. 10. 2008

 

W Zgromadzeniu parlamentarnym trwają właśnie prace nad bardzo ważnymi ustawami wojskowymi a konkretnie nad ustawą o służbie wojskowej w Cesarskich i Królewskich Siłach Zbrojnych oraz nad ustawą o szkolnictwie wojskowym.

Historia wspomnianych ustaw jest dość długa. Projekty ustaw wojskowych po raz pierwszy zostały wniesione do Zgromadzenie Parlamentarnego jeszcze za poprzedniej kadencji, a konkretnie dnia 3 września 2008 r. przez Pana Feldmarschalla Edmunda von Rabl jako projekty rządowe. Niestety koniec trwania II kadencji Zgromadzenia uniemożliwił doprowadzenia nad nimi prac do samego końca.
Projekty autorstwa Panów Andrzeja Trzaska-Chojnackiego, Riccardo von Rotberga, Piotr Woleckiego i Edmunda von Rabl został ponownie zgłoszony pod obrady zgromadzenie w dniu 29 września 2008 r. gdzie właśnie trwają nad nimi intensywne debaty.
Godnym pochwalenie jest fakt wzmożonej współpracy między rządem i zgromadzeniem parlamentarnym a Sztabem Generalnym. Szef Sztabu Generalnego, Generaloberst Andrzej Trzaska-Chojnacki już parokrotnie odpowiadał na pytanie członków Zgromadzenia na temat ustaw wojskowych. Co więcej, prawdopodobnie w najbliższym czasie Zgromadzenie Parlamentarne udzieli Panu Generaloberst Trzaska-Chojnackiemu prawa do uczestnictwa w debacie parlamentarnej toczącej się nad projektami owych ustaw.

Jeśli chodzi o same ustawy to niewątpliwie ich waga dla dalszego funkcjonowania oraz rozwoju Cesarskich i Królewskich Sił Zbrojnych jest ogromna. Ustawa o służbie wojskowej reguluje nie objęte do tej pory przez prawo kwestie. W sposób jednoznaczny określa obowiązek służby wojskowej, sposób przydzielania mieszkańców do rezerwy i pełnienia służby zawodowej. Zawiera szerokie regulacje dotyczące Sztabu Generalnego, przyznawania awansów, degradacji czy przenoszenia w stan spoczynku. Projekt ustawy gwarantuje żołnierzom służby czynnej godne warunki życia oraz szereg praw i zabezpieczeń socjalnych dla wszystkich pełniących służbę wojskową. Rannym, chorym i trwale okaleczonym żołnierzom i oficerom zapewnia opiekę medyczną oraz wszelką inną pomoc. Proponowana regulacja przekazuje pod szczególną opiekę państwa rodzinny poległych oraz gwarantuje godne miejsce pochówku wszystkim bohaterskim żołnierzom Casarsko-Królewskich Sił Zbrojnych, którzy oddali swe życie dla ojczyzny.
Projekt ustawy służbie wojskowej w Cesarskich i Królewskich Siłach Zbrojnych zawiera bardzo ważne regulacje ograniczające wpływ i udział wojskowych w polityce.

Propozycja drugiej ustawy, dotyczącej szkolnictwa wojskowego jest niezbędną podstawą prawną do utworzenia i funkcjonowania Szkół Oficerskich. Również i ten projekt w sposób kompleksowy reguluje objęte zagadnienie. Projekt określa między innymi: zadania szkoły, finansowanie, sposób powoływania kadry naukowej i jej organy, zakres wykładów, prawa i obowiązki kadeta czy procedurę egzaminacyjna. Ustawa zawiera również przepisy dotyczące przeprowadzania kursów na wyższe stopnie wojskowe oraz kursów doszkalających dostępnych za zgodą Monarchy również dla oficerów państw obcych.

Warto zaznaczyć, że oba z wniesionych pod obrady Zgromadzenia Parlamentarnego projektów można uznać za istne dzieła sztuki legislacyjnej w pełnie tego słowa znaczeniu. Przepisy proponowanych ustaw są kompleksowe, jasne i jednoznaczne a przez to zrozumiałe dla przeciętnego obywatela co już samo w sobie jest sztuką.
Cała Armia żyje w nadziei na niezwłoczne uchwalenie proponowanych projektów ustaw, których zawartość merytoryczna ma niezwykłe znaczenie dla Cesarskich i Królewskich Sił Zbrojnych oraz obronności całej Monarchii. Szybkie przyjęcie niniejszych projektów ustaw z całą pewnością wzniesie nasze siły zbrojne na poziom nieznany i niedostępny armią innych państw.

Rzecznik Prasowy Sztabu Generalnego

Teka Stańczyka (6 października 2008)

Nowy Cesarski i Królewski Rząd utworzony

Opublikowane w Informacje z kraju, Monarchia, Polityka 6 październik, 2008 przez: Benedykt Szujski

 

Zgodnie z przewidywaniami kilka dni temu głosami koalicji AWPD-Posłowie Niezrzeszeni oraz przedstawiciela Rządu Victorio Mortuusa przeforsowano kandydaturę Miklosa Vey na premiera Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości pokonując tym samym kandydaturę Riccardo von Rotberga wysuniętą z ramienia Liberalnej Partii Austro-Węgier.

Skutkiem takiego wyniku głosowania było postanowienie Monarchy z dnia 29 września, w którym Cesarz i Król Franciszek Józef II mianował Pana Miklosa Vaya na urząd Premiera Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości.

Następnie z dniem 2 października 2008 na mocy rozporządzenia o powołaniu Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości wydanego na podstawie Dekretu Cesarskiego i Królewskiego Nr 53 O Rządzie Art. 5 ust. 1 JCKM FJII powołał na stanowiska ministerialne następujące osoby:

1. Jego Cesarską i Królewską Mość Franciszka Józefa II na stanowisko p.o Ministra Spraw Zagranicznych,
2. Pana Łukasza Ziółkowskiego na stanowisko Ministra Spraw Wewnętrznych,
3. Pana Miklosa Vay na stanowisko p.o Ministra Skarbu,
4. Pana Edmunda von Rabla na stanowisko Ministra Wojny,
5. Pana Andrzeja Trzaskę – Chojnackiego na stanowisko Ministra Kultury.

Proces formowania rządu zakończył sie ostatecznie w dniu 4 października, kiedy ostatni z powołanych ministrów złożył wymaganą do objęcia stanowiska przysięgę.

Raport ze śledztwa w sprawie zamachu na Cesarzową Elżbietę

Opublikowane w Informacje z kraju, Monarchia 6 październik, 2008 przez: Benedykt Szujski

 

Zgodnie ze wcześniejszą obietnicą władz Austro-Węgier dnia 4 października 2008 opublikowano raport z śledztwa przeprowadzonego w wyniku tragicznego zamachu na Cesarzową Elżbietę. Oto jego treść:

1.Tożsamości zamachowca nie udało się dokładnie ustalić i na chwilę obecną jest to niemożliwe mimo wszelkich starań i wysiłków.
2. Mimo powyższego wiemy, że zamachowiec był prawdopodobnie jednym z bojowników byłej nielegalnej organizacji “Islamska Republika Bośni” (zwana dalej “IRB”), której istnienie zostało podważone dzięki wspólnemu działaniu sił naszych i surmeńskiego sojusznika.
3. Zamachowiec uśpił czujność austro-węgierskich oraz surmeńskich służb przedstawiając im falszywe dokumenty wskazujące na obywatelstwo Monarchii Austro-Węgier.
4. W samochodzie zamachowca znaleziono ukryte pieniądze z różnych krajów – w tym austro-węgierskie korony, surmeńskie gony, brugijskie briga.
5. Wśród notatek, których zamachowiec zapomniał spalić, były ogólne informacje o celach. Jak się okazało, po zamachu w Innsbrucku zamachy miały nastąpić również w innych miastach Trójprzymierza.
6. Zamachowiec dysponował dużą liczbą przyrządów umożliwiającą zmianę tożsamości – prócz wzmiankowanych pieniędzy miał również kilka przebrań, w tym mundur oficera C. i K. Sił Zbrojnych.
7. Samochód osobowy marki Laurin&Klement, którym poruszał się zamachowiec, zakupiony został prawdopodobnie już po przekroczeniu granicy Monarchii Austro-Węgier.
8. Zamachowiec od dłuższego czasu nie pozostawał w kontakcie ze swoją centralą – zatem można domniemać, iż c. i k. bośniacko-hercegowińskie regimenty piechoty słusznie meldowały, że organizacja “IRB” nie funkcjonuje.
9. Wobec powyższego, ekspertyza psychologiczna dowodzi możliwości, jakoby niepoczytalny zamachowiec:

  • pozbawiony jakichkolwiek sygnałów z centrali postanowił działać na własną rękę,
  • postanowił poszukać nowych mocodawców.

O ile pierwsza możliwość wydaje się optymistyczna i raczej zgodna z prawdą, o tyle zespół badawczy nie wyklucza istnienie drugiej.

Niestety przedstawiony raport wciąż nie odpowiada na wszystkie pytanie związane z zamachem i pozostawia pole do domysłów w niektórych kwestiach.

Szkoda również, że przedstawiony publicznie raport nie zawiera żadnych wniosków co do działań, których należy podjąć aby podobna tragedia już nigdy się nie wydarzyła oraz, że nie wskazuje winnych zaniedbań, które pozwoliły na ten akt bestialstwa.

Warto również wspomnieć, że dnia wczorajszego Minister Wojny Edmund von Rabl odwołał wszystkie nadzwyczajne środki bezpieczeństwa wprowadzone w związku z dokonanym zamachem. Jedynie Żandarmeria nadal ma kontynuować działania operacyjno wywiadowcze w środowisku mogącym sympatyzować ze sprawcą tej zbrodni.

Wszystkie znaki wskazują, że Austro-Węgry powoli wracają do normalności po wstrząsie wywołanym tym tragicznym wydarzeniem, choć pamięć o nim wśród ludów Monarchii nigdy nie wygaśnie.

Odwołanie obostrzeń MW

zeitungEdmund von Rabl | 05. 10. 2008

 

Drodzy Rodacy.

Wobec zakończenia śledztwa Ministerstwo Wojny postanawia odwołać obostrzenia i specjalne środki bezpieczeństwa. Jednostki wojskowe biorące udział w działaniach wracają do koszar i garnizonów.
Odwołuje się również bardzo uciążliwe dla podróżnych szczegółowe kontrole na przejściach granicznych.
Jedynie Żandarmeria prowadzić będzie działania operacyjno wywiadowcze w środowiskach mogących sympatyzować ze sprawcami.

(-)Edmund von Rabl
minister wojny

Wyniki śledztwa

zeitungFranciszek Józef II | 04. 10. 2008

 

An meine Völker!
Népeimhez!

W dniach ostatnich byliśmy świadkami wydarzeń, które wstrząsnęły sercem Naszym, napełniły je goryczą i chęcią odkrycia prawdy – bardziej lub mniej smutnej. Dziś oto, na zlecenie Domu Panującego, na świat wychodzi raport ze śledztwa, jego treści pragniemy osobiście przedstawić Naszym Ludom ze względu na wagę sytuacji.

(-) FJ II, k. k., m. kir., m. p.
RAPORT ZE ŚLEDZTWA
1. Tożsamości zamachowca nie udało się dokładnie ustalić i na chwilę obecną jest to niemożliwe mimo wszelkich starań i wysiłków.
2. Mimo powyższego wiemy, że zamachowiec był prawdopodobnie jednym z bojowników byłej nielegalnej organizacji „Islamska Republika Bośni” (zwana dalej „IRB”), której istnienie zostało podważone dzięki wspólnemu działaniu sił naszych i surmeńskiego sojusznika.
3. Zamachowiec uśpił czujność austro-węgierskich oraz surmeńskich służb przedstawiając im falszywe dokumenty wskazujące na obywatelstwo Monarchii Austro-Węgier.
4. W samochodzie zamachowca znaleziono ukryte pieniądze z różnych krajów – w tym austro-węgierskie korony, surmeńskie gony, brugijskie briga.
5. Wśród notatek, których zamachowiec zapomniał spalić, były ogólne informacje o celach. Jak się okazało, po zamachu w Innsbrucku zamachy miały nastąpić również w innych miastach Trójprzymierza.
6. Zamachowiec dysponował dużą liczbą przyrządów umożliwiającą zmianę tożsamości – prócz wzmiankowanych pieniędzy miał również kilka przebrań, w tym mundur oficera C. i K. Sił Zbrojnych.
7. Samochód osobowy marki Laurin&Klement, którym poruszał się zamachowiec, zakupiony został prawdopodobnie już po przekroczeniu granicy Monarchii Austro-Węgier.
8. Zamachowiec od dłuższego czasu nie pozostawał w kontakcie ze swoją centralą – zatem można domniemać, iż c. i k. bośniacko-hercegowińskie regimenty piechoty słusznie meldowały, że organizacja „IRB” nie funkcjonuje.
9. Wobec powyższego, ekspertyza psychologiczna dowodzi możliwości, jakoby niepoczytalny zamachowiec:

  • pozbawiony jakichkolwiek sygnałów z centrali postanowił działać na własną rękę,
  • postanowił poszukać nowych mocodawców.
    O ile pierwsza możliwość wydaje się optymistyczna i raczej zgodna z prawdą, o tyle zespół badawczy nie wyklucza istnienie drugiej.

 

Teka Stańczyka (4 października 2008)

Oświadczenie Rzecznika Prasowego Sztabu Generalnego na temat prac Zgromadzenia Parlamentarnego nad Ustawami wojskowymi

Opublikowane w Cesarsko-Królewskie Siły Zbrojne, Monarchia, Prawo 4 październik, 2008 przez: Benedykt Szujski

 

 

Oświadczenie Rzecznika Prasowego Sztabu Generalnego Cesarsko-Królewskich Sił Zbrojnych:

W Zgromadzeniu parlamentarnym trwają właśnie prace nad bardzo ważnymi ustawami wojskowymi a konkretnie nad ustawą o służbie wojskowej w Cesarskich i Królewskich Siłach Zbrojnych oraz nad ustawą o szkolnictwie wojskowym.

Historia wspomnianych ustaw jest dość długa. Projekty ustaw wojskowych po raz pierwszy zostały wniesione do Zgromadzenie Parlamentarnego jeszcze za poprzedniej kadencji, a konkretnie dnia 3 września 2008 r. przez Pana Feldmarschalla Edmunda von Rabl jako projekty rządowe. Niestety koniec trwania II kadencji Zgromadzenia uniemożliwił doprowadzenia nad nimi prac do samego końca.
Projekty autorstwa Panów Andrzeja Trzaska-Chojnackiego, Riccardo von Rotberga, Piotr Woleckiego i Edmunda von Rabl został ponownie zgłoszony pod obrady zgromadzenie w dniu 29 września 2008 r. gdzie właśnie trwają nad nimi intensywne debaty.
Godnym pochwalenie jest fakt wzmożonej współpracy między rządem i zgromadzeniem parlamentarnym a Sztabem Generalnym. Szef Sztabu Generalnego, Generaloberst Andrzej Trzaska-Chojnacki już parokrotnie odpowiadał na pytanie członków Zgromadzenia na temat ustaw wojskowych. Co więcej, prawdopodobnie w najbliższym czasie Zgromadzenie Parlamentarne udzieli Panu Generaloberst Trzaska-Chojnackiemu prawa do uczestnictwa w debacie parlamentarnej toczącej się nad projektami owych ustaw.

Jeśli chodzi o same ustawy to niewątpliwie ich waga dla dalszego funkcjonowania oraz rozwoju Cesarskich i Królewskich Sił Zbrojnych jest ogromna. Ustawa o służbie wojskowej reguluje nie objęte do tej pory przez prawo kwestie. W sposób jednoznaczny określa obowiązek służby wojskowej, sposób przydzielania mieszkańców do rezerwy i pełnienia służby zawodowej. Zawiera szerokie regulacje dotyczące Sztabu Generalnego, przyznawania awansów, degradacji czy przenoszenia w stan spoczynku. Projekt ustawy gwarantuje żołnierzom służby czynnej godne warunki życia oraz szereg praw i zabezpieczeń socjalnych dla wszystkich pełniących służbę wojskową. Rannym, chorym i trwale okaleczonym żołnierzom i oficerom zapewnia opiekę medyczną oraz wszelką inną pomoc. Proponowana regulacja przekazuje pod szczególną opiekę państwa rodzinny poległych oraz gwarantuje godne miejsce pochówku wszystkim bohaterskim żołnierzom Casarsko-Królewskich Sił Zbrojnych, którzy oddali swe życie dla ojczyzny.
Projekt ustawy służbie wojskowej w Cesarskich i Królewskich Siłach Zbrojnych zawiera bardzo ważne regulacje ograniczające wpływ i udział wojskowych w polityce.

Propozycja drugiej ustawy, dotyczącej szkolnictwa wojskowego jest niezbędną podstawą prawną do utworzenia i funkcjonowania Szkół Oficerskich. Również i ten projekt w sposób kompleksowy reguluje objęte zagadnienie. Projekt określa między innymi: zadania szkoły, finansowanie, sposób powoływania kadry naukowej i jej organy, zakres wykładów, prawa i obowiązki kadeta czy procedurę egzaminacyjna. Ustawa zawiera również przepisy dotyczące przeprowadzania kursów na wyższe stopnie wojskowe oraz kursów doszkalających dostępnych za zgodą Monarchy również dla oficerów państw obcych.

Warto zaznaczyć, że oba z wniesionych pod obrady Zgromadzenia Parlamentarnego projektów można uznać za istne dzieła sztuki legislacyjnej w pełnie tego słowa znaczeniu. Przepisy proponowanych ustaw są kompleksowe, jasne i jednoznaczne a przez to zrozumiałe dla przeciętnego obywatela co już samo w sobie jest sztuką.
Cała Armia żyje w nadziei na niezwłoczne uchwalenie proponowanych projektów ustaw, których zawartość merytoryczna ma niezwykłe znaczenie dla Cesarskich i Królewskich Sił Zbrojnych oraz obronności całej Monarchii. Szybkie przyjęcie niniejszych projektów ustaw z całą pewnością wzniesie nasze siły zbrojne na poziom nieznany i niedostępny armią innych państw.

Rzecznik Prasowy Sztabu Generalnego