Umowa koalicyjna

0 Comments

zeitungMiklos Vay | 12. 09. 2008

 

Budapest, 12.09.2008

Posłowie Niezrzeszeni oraz Austro-Węgierska Partia Demokratyczna z woli wszystkich Narodów Monarchii biorących udział w jawnych, bezpośrednich i równych wyborach do Zgromadzenia Parlamentarnego, w poczuciu odpowiedzialności za losy każdego kraju koronnego i ich łącznych interesów:

– uznając siebie jako równych partnerów wszelkiej współpracy na rzecz Monarchii Austro-Węgier,

– dostrzegając obowiązek wspólnego działania w celu wyeliminowania wszelkich niedogodności występujących w kraju,

– w przeświadczeniu o konieczności szerokiej współpracy na rzecz modernizacji wszelkich aspektów życia obywateli Monarchii Austro-Węgier,

– dążąc do prawidłowego wykonywania konstytucyjnych i ustawowych obowiązków przeznaczonych dla Cesarskiego i Królewskiego Rządu oraz Zgromadzenia Parlamentarnego

Zawiązują współpracę w oparciu o zasady wzajemnej równości, poszanowania, zaufania oraz wierności ideałom i interesom Monarchii Austro-Węgier z myślą o wzmacnianiu pozycji i potęgi Monarchii tak w kraju jak i poza jej granicami.

Niniejsza współpraca obowiązywać będzie w działaniach wspólnego rządu oraz w ramach obowiązków Parlamentu Monarchii Austro-Węgier.

W poszanowaniu roli i znaczenia polityki w Monarchii jak i poza jej granicami, koalicjanci zobowiązują się do zabezpieczania i pielęgnowania dobrych obyczajów politycznych, a także dążenia do podwyższania poziomu kultury politycznej.

Posłowie Niezrzeszeni i Austro-Węgierska Partia Demokratyczna dostrzega konieczność nowelizacji i zmiany systemów prawnych w taki sposób, by były one jak najbardziej rzetelne i przejrzyste dla zwykłych obywateli. Jednocześnie koalicjanci zobowiązują się do wszechstronnego poszanowania prawa stanowionego i zwyczajowego.

Dostrzegając krytyczny stan rozwoju szeroko pojętej kultury w Monarchii Austro-Węgier oraz doceniając wkład poprzednich rządów w próby jej znacznej poprawy, Strony podejmą się zadania odbudowy fundamentów funkcjonowania działalności kulturalnej oraz wspomagania rozwoju tej ważnej dziedziny obywatelskiej aktywności.

Koalicjanci wspólnie uważając, iż do osiągania sukcesów w polityce zagranicznej niezbędna jest silna pozycja Austro-Węgier na arenie międzynarodowej, stanowią iż dążyć będą do powiększenia roli Monarchii w duchu przyjaźni i zaufania ze swoimi sojusznikami jak i innymi państwami.

Wszelkie kwestie sporne Strony zobowiązują się rozwiązywać na drodze porozumienia i kompromisu w oparciu o równość i wzajemny szacunek.

W efekcie zawartej współpracy Austro-Węgierska Partia Demokratyczna uzyska prawo do przedstawienia w imieniu koalicji kandydata na stanowisko Przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego oraz kandydata na stanowisko Ministra Spraw Wewnętrznych, który jednocześnie otrzyma tytuł wicepremiera. Wszelkie inne decyzje personalne będą podejmowane przez kompetentne osoby opisane prawem Monarchii.

Strony zobowiązują się poprzeć i wspierać wspólny gabinet na którego czele stanie Miklos Vay.

Wszelkie kierunki działalności Posłów Niezrzeszonych i Austro-Węgierskiej Partii Demokratycznej nieopisane powyżej będą uzgadniane w ramach współpracy i realizowane na zasadach kompromisu.

Strony zobowiązują się do przestrzegania i stosowania warunków i celów zawartej współpracy.

Posłowie Niezrzeszeni i Austro-Węgierska Partia Demokratyczna decydują się ponosić współodpowiedzialność za wszelkie efekty zawartej współpracy i działania rządu.

(-) Miklos Vay

Posłowie
Niezrzeszeni

(-) Łukasz Ziółkowski

Prezes Austro-Węgierskiej
Partii Demokratycznej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts

Orędzie do Narodów

0 Comments

Otto von Rutelheld | 24. 06. 2008   Od początku mej kadencji rząd był postrzegany jako śmieszna ironia władzy i wybryk kilku ludzi myślących tylko o władzy. Są to jasne oszczerstwa wymierzone w zachwianie władzy.…

Wolne przemyślenia starego Monarchy – nowe kraje

0 Comments

Franciszek Józef II | 23. 02. 2008   Zacznę, klasycznie, od słów wyjaśnienia. Otóż jako Monarcha staję się powoli władcą panującym, a nie rządzącym, czyli mówiąc wprost - figurantem. To daje mi czas na publikowanie…

Odwołanie obostrzeń MW

0 Comments

Edmund von Rabl | 05. 10. 2008   Drodzy Rodacy. Wobec zakończenia śledztwa Ministerstwo Wojny postanawia odwołać obostrzenia i specjalne środki bezpieczeństwa. Jednostki wojskowe biorące udział w działaniach wracają do koszar i garnizonów. Odwołuje się…