Traktat między Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości a Austro-Węgrami

0 Comments

Franz Josef II, dnia lipiec 09 2005

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Art 1
Porozumienie zawiera się pomiędzy Cesarstwem i Królestwem Austro-Węgier zwanymi dalej Austro – Węgrami a Międzynarodowym Trybynałem
Sprawiedliwości zwanym dalej MTS
Art 2
Porozumienie to stanowi podstawę prawa międzynarodowego
Art 3
Strony które podpisały niniejszy traktat zobowiązane są do jego przestrzegania
Art 4
Od wyroku MTS nieobowiązuje odwołanie

Rozdział 2 Wnioski

Art 1
Wniosek o ukaranie/bądz apelacje od sądu miejscowego winien zawierać
a)imię i nazwisko powoda
b)adres e-mail powoda
c)miejsce zamieszkania powoda
d)imię i nazwisko pozwanego
e)adres e-mail pozwanego
f)miejsce zamieszkania pozwanego
g)podstawa prawa miedzynarodowego
h)roszczenia powoda
i)dowody, stan obecny
Art 2
Wniosek do MTS powinien być składany 2 dni po uprawomocnieniu wyroku sądu miejscowego lub
5 dni po wygasnieciu immunitetu strony pozwanej
Art 3
Wniosek do MTS może składać każdy obywatel z państw zrzeszonych

Rozdział 3 Immunitet

Art 1
Immunitetem nazywamy przywilej niepodlegania jurysdykcji karnej, cywilnej i administracyjnej
Art 2
Immunitet posiadają
a)głowa państwa
b)posłowie i senatorowie
c)ministrowie i viceministrowie
Art 3
Immunitet można utracić w przypadku
a)przegłosowania więkrzością zwykłą w parlamencie
b)decyzji conajmniej 2/3 obywateli
c)decyzji sądu miejscowego

Rozdział 4 Przestępstwa, wykroczenia

Art 1
Przestępstwo jest to Zawiniony czyn społecznie niebezpieczny
Art 2
Przestępstwo jest występkiem lub recydywą
Art 3
Wykroczenie jest drobnym przestępstwem
Art4
Rodzaje przestępstw
a)Zniewaga lub pomówienie
b)Obraza funkcjonariusza państwowego
c)Kradzież
d)Obraza uczuć religinych
e)Wykorzystanie luk w systemach informatycznych do celów przestępczych
f)Naruszenie dóbr osobistych
g)Naruszenie dóbr materialnych

Rozdział 5 Przewód sądowy

Art1
Sedzia MTS jest zobowiązany prowadzić rozprawę w następującej kolejności
1)rozpatrzyć wniosek pod względem zawartości w przypadku stwierdzenie uchybień zwrócić go stronie powodowej
2)zebrać materiał dowodowy
3)przesłuchać świadków
4)wydać wyrok w imieniu MTS

Rozdział 5 Kary

Art 1
MTS może zasądzić karę grzywny w wysokości
a) 1 – 100 w przypadku występków/lub drobnych wykroczeń
b) 100 – 200 w przypadku poważniejszych naruszeń
c) 50 – 500 w przypadku recydyw
d) pozbawienie całości majątku w przypadku bardzo poważnych naruszeń prawa
Art 2
MTS może zasądzić karę porządkową
a) Przeproszenia na forum publicznym swojego państwa
b) Przeproszenia poprzez zamieszczenie artykułu w jednej z niezależnych gazet wirtualnych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuły

Archiwa

Meta