Traktat między Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości a Austro-Węgrami

0 Comments

Franz Josef II, dnia lipiec 09 2005

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Art 1
Porozumienie zawiera się pomiędzy Cesarstwem i Królestwem Austro-Węgier zwanymi dalej Austro – Węgrami a Międzynarodowym Trybynałem
Sprawiedliwości zwanym dalej MTS
Art 2
Porozumienie to stanowi podstawę prawa międzynarodowego
Art 3
Strony które podpisały niniejszy traktat zobowiązane są do jego przestrzegania
Art 4
Od wyroku MTS nieobowiązuje odwołanie

Rozdział 2 Wnioski

Art 1
Wniosek o ukaranie/bądz apelacje od sądu miejscowego winien zawierać
a)imię i nazwisko powoda
b)adres e-mail powoda
c)miejsce zamieszkania powoda
d)imię i nazwisko pozwanego
e)adres e-mail pozwanego
f)miejsce zamieszkania pozwanego
g)podstawa prawa miedzynarodowego
h)roszczenia powoda
i)dowody, stan obecny
Art 2
Wniosek do MTS powinien być składany 2 dni po uprawomocnieniu wyroku sądu miejscowego lub
5 dni po wygasnieciu immunitetu strony pozwanej
Art 3
Wniosek do MTS może składać każdy obywatel z państw zrzeszonych

Rozdział 3 Immunitet

Art 1
Immunitetem nazywamy przywilej niepodlegania jurysdykcji karnej, cywilnej i administracyjnej
Art 2
Immunitet posiadają
a)głowa państwa
b)posłowie i senatorowie
c)ministrowie i viceministrowie
Art 3
Immunitet można utracić w przypadku
a)przegłosowania więkrzością zwykłą w parlamencie
b)decyzji conajmniej 2/3 obywateli
c)decyzji sądu miejscowego

Rozdział 4 Przestępstwa, wykroczenia

Art 1
Przestępstwo jest to Zawiniony czyn społecznie niebezpieczny
Art 2
Przestępstwo jest występkiem lub recydywą
Art 3
Wykroczenie jest drobnym przestępstwem
Art4
Rodzaje przestępstw
a)Zniewaga lub pomówienie
b)Obraza funkcjonariusza państwowego
c)Kradzież
d)Obraza uczuć religinych
e)Wykorzystanie luk w systemach informatycznych do celów przestępczych
f)Naruszenie dóbr osobistych
g)Naruszenie dóbr materialnych

Rozdział 5 Przewód sądowy

Art1
Sedzia MTS jest zobowiązany prowadzić rozprawę w następującej kolejności
1)rozpatrzyć wniosek pod względem zawartości w przypadku stwierdzenie uchybień zwrócić go stronie powodowej
2)zebrać materiał dowodowy
3)przesłuchać świadków
4)wydać wyrok w imieniu MTS

Rozdział 5 Kary

Art 1
MTS może zasądzić karę grzywny w wysokości
a) 1 – 100 w przypadku występków/lub drobnych wykroczeń
b) 100 – 200 w przypadku poważniejszych naruszeń
c) 50 – 500 w przypadku recydyw
d) pozbawienie całości majątku w przypadku bardzo poważnych naruszeń prawa
Art 2
MTS może zasądzić karę porządkową
a) Przeproszenia na forum publicznym swojego państwa
b) Przeproszenia poprzez zamieszczenie artykułu w jednej z niezależnych gazet wirtualnych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts

Dekret Cesarsko-Królewski nr 001 wprowadzający stan wyjątkowy

0 Comments

24.04.2005, Franz Josef II Obywatelki i obywatele! W związku z zaistniałą sytuacją, jaką stwarza powstanie naszego państwa jako Cesarz i Król Austro-Węgier wprowadzam stan wojenny na terenie obydwu części monarchii. Dekret ten straci moc, gdy…

C. K. Dekret nr 003

0 Comments

Franz Josef II, dnia maj 21 2005 Z przyjemnością pragnę poinformować, że dekretem tym chciałbym unieważnić C. K. Dekret wprowadzający stan wojenny oraz mianować arystokratkę katję panią kanclerz Austrii. Proponowałem jej to stanowisko już wcześniej…

Budowa statku kosmicznego zakończona!

0 Comments

Franz Josef II, dnia lipiec 12 2005 Z zadowoleniem informuję narody Austro-Węgier oraz wszystkie mikronacje, których to dotyczy, że budowa statku kosmicznego S.M.S. "Viribus Unitis" została zakończona. Łącznie z Austro-Węgier leci 37 osów, w tym…