Przeprosiny

Franz Josef II, dnia lipiec 30 2005

Obywatelki i obywatele!
Niedawno uznałem byłą obywatelkę katję za zdrajczynię i pozbawiłem ją praw do tytułu Książęcego. Był to jak dotąd największy mój błąd. Nie przestudiowałem wszystkich szczegółów. Dziś jednak wiem, że pomimo zarzeknięcia się obywatelstwa, katja nadal okazuje przykłady wierności Monarchii. Dlatego też przepraszam zarówno Jej Książęcą Mość, jak i wszystkie narody Austro-Węgier. Jeśli Jej Książęca Mość zechce wrócić do państwa – nadal będzie posiadała tytuł Księżnej oraz Order Złotej Korony. Osobiście proszę o wybaczenie złej oceny sytuacji i obiecuję, że takie coś nie może i nie będzie miało miejsca w naszym państwie. Pragnę również zaprosić ponownie Jej Książęcą Mość do naszego państwa, gdzie z pewnością będzie mile widziana.

Franciszek Józef II

Zmiana na stanowisku kanclerza

Franz Josef II, dnia lipiec 26 2005

Informuję, że od dzisiaj rolę kanclerza pełnić będzie Jego Książęca Mość Sebastian Metternich II. Mam nadzieję, że będzie sprawował swój urząd tak dobrze, jak dokonała tego Jej Książęca Mość katijaa, którą niestety muszę ze smutkiem pożegnać :(. Jej Książęca Mość zachowuje tytuł książęcy i wszystko, co się z tym tytułem wiąże.

Budowa statku kosmicznego zakończona!

Franz Josef II, dnia lipiec 12 2005

Z zadowoleniem informuję narody Austro-Węgier oraz wszystkie mikronacje, których to dotyczy, że budowa statku kosmicznego S.M.S. „Viribus Unitis” została zakończona. Łącznie z Austro-Węgier leci 37 osów, w tym pięciu VIPów – Ja, Pani Kanclerz katijaa, Pani Minister Spraw Wewnętrznych MoRtE, Pani Minister Kultury margaret, Pani Minister Oświaty arcyks. ONA i Pani Minister Finansów marta_von_baton. Lecą również przedstawiciele dwóch zaprzyjaźnioych państw: Federacji Delfina Zjednoczonego, Restimory Gryfinlandii oraz Królestwa Natanii. Zapraszamy również inne mikronacje, które mogą się dołączać również w trakcie lotu.

Traktat między Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości a Austro-Węgrami

Franz Josef II, dnia lipiec 09 2005

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Art 1
Porozumienie zawiera się pomiędzy Cesarstwem i Królestwem Austro-Węgier zwanymi dalej Austro – Węgrami a Międzynarodowym Trybynałem
Sprawiedliwości zwanym dalej MTS
Art 2
Porozumienie to stanowi podstawę prawa międzynarodowego
Art 3
Strony które podpisały niniejszy traktat zobowiązane są do jego przestrzegania
Art 4
Od wyroku MTS nieobowiązuje odwołanie

Rozdział 2 Wnioski

Art 1
Wniosek o ukaranie/bądz apelacje od sądu miejscowego winien zawierać
a)imię i nazwisko powoda
b)adres e-mail powoda
c)miejsce zamieszkania powoda
d)imię i nazwisko pozwanego
e)adres e-mail pozwanego
f)miejsce zamieszkania pozwanego
g)podstawa prawa miedzynarodowego
h)roszczenia powoda
i)dowody, stan obecny
Art 2
Wniosek do MTS powinien być składany 2 dni po uprawomocnieniu wyroku sądu miejscowego lub
5 dni po wygasnieciu immunitetu strony pozwanej
Art 3
Wniosek do MTS może składać każdy obywatel z państw zrzeszonych

Rozdział 3 Immunitet

Art 1
Immunitetem nazywamy przywilej niepodlegania jurysdykcji karnej, cywilnej i administracyjnej
Art 2
Immunitet posiadają
a)głowa państwa
b)posłowie i senatorowie
c)ministrowie i viceministrowie
Art 3
Immunitet można utracić w przypadku
a)przegłosowania więkrzością zwykłą w parlamencie
b)decyzji conajmniej 2/3 obywateli
c)decyzji sądu miejscowego

Rozdział 4 Przestępstwa, wykroczenia

Art 1
Przestępstwo jest to Zawiniony czyn społecznie niebezpieczny
Art 2
Przestępstwo jest występkiem lub recydywą
Art 3
Wykroczenie jest drobnym przestępstwem
Art4
Rodzaje przestępstw
a)Zniewaga lub pomówienie
b)Obraza funkcjonariusza państwowego
c)Kradzież
d)Obraza uczuć religinych
e)Wykorzystanie luk w systemach informatycznych do celów przestępczych
f)Naruszenie dóbr osobistych
g)Naruszenie dóbr materialnych

Rozdział 5 Przewód sądowy

Art1
Sedzia MTS jest zobowiązany prowadzić rozprawę w następującej kolejności
1)rozpatrzyć wniosek pod względem zawartości w przypadku stwierdzenie uchybień zwrócić go stronie powodowej
2)zebrać materiał dowodowy
3)przesłuchać świadków
4)wydać wyrok w imieniu MTS

Rozdział 5 Kary

Art 1
MTS może zasądzić karę grzywny w wysokości
a) 1 – 100 w przypadku występków/lub drobnych wykroczeń
b) 100 – 200 w przypadku poważniejszych naruszeń
c) 50 – 500 w przypadku recydyw
d) pozbawienie całości majątku w przypadku bardzo poważnych naruszeń prawa
Art 2
MTS może zasądzić karę porządkową
a) Przeproszenia na forum publicznym swojego państwa
b) Przeproszenia poprzez zamieszczenie artykułu w jednej z niezależnych gazet wirtualnych