TYMCZASOWA USTAWA ZASADNICZA MONARCHII AUSTRO-WĘGIERSKIEJ

0 Comments

uchwalona dnia 10 kwietnia 2016 roku
przez Radę Nadzwyczajną

Preambuła

My, Narody i Ludy wchodzące w skład Monarchii Austro-Węgierskiej, pragnąc udoskonalić naszą, wspólną Ojczyznę, oraz przywrócić jej ład i porządek, wprowadzamy i ustanawiamy Niniejszą Tymczasową Ustawę Zasadniczą.

Rozdział I
Monarchia Austro-Węgierska

Art. 1.
Monarchia Austro-Węgierska jest dobrem wspólnym wszystkich jej obywateli.

Art. 2.
1. Monarchia Austro-Węgierska jest dualistyczną monarchią parlamentarną o charakterze federacyjnym.
2. Nazwy Monarchia Austro-Węgierska i Austro-Węgry są równoznaczne.

Art. 3.
Monarchia Austro-Węgierska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolność, prawa człowieka i obywatela, oraz bezpieczeństwo obywateli i mieszkańców.

Art. 4.
1. Monarchia Austro-Węgierska zapewnia pomoc obywatelom znajdującym się poza jej granicami za pomocą organów odpowiednich do spraw zagranicznych.
2. Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

Art. 5.
Zakazanie jest istnienie partii i innych organizacji głoszących nienawiść rasową, narodowościową lub inną, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpłynięcia na politykę państwa.

Art. 6.
Monarchia Austro-Węgierska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu.

Art. 7.
Społeczna gospodarka rynkowa oparta jest na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej, dialogu i współpracy partnerów społecznych Monarchii Austro-Węgierskiej, to podstawa ustroju gospodarczego Monarchii Austro-Węgierskiej .

Art. 8.
1. Praca jest dobrem i obowiązkiem każdego obywatela Monarchii Austro-Węgierskiej.
2. Państwo sprawuje nadzór nad warunkami wykonywania pracy.

Art. 9.
1. Godłem Wielkim Monarchii Austro-Węgierskiej jest wizerunek tarcz herbowych: Cesarstwa Austriackiego o wyglądzie orła czarnego na żółtym tle, dzierżącego w szponach miecz, berło i jabłko wraz z tarczą herbową złożoną z herbów prowincji Królestw i Krajów w Radzie Państwa Reprezentowanych, oraz tarcza herbowa Krajów Korony Świętego Stefana zawierająca herby ziem wchodzących w skład Krajów Korony Świętego Stefana, oraz widniejącej pomiędzy nimi tarczy herbowej Domu Panującego otoczonej przez wizerunek Orderu Złotego Runa. Poniżej znajdują się wizerunki: Orderu Świętego Stefana, Orderu Marii Teresy oraz Orderu Leopolda. Tarczę herbową Cesarstwa Austriackiego podtrzymuje z lewej strony gryf. Tarczę herbową Krajów Korony Świętego Stefana podtrzymuje z prawej strony anioł. Nad tarczą herbową Cesarstwa Austriackiego widnieje wizerunek Cesarskiego Diademu. Nad tarczą herbową Krajów Korony Świętego Stefana widnieje wizerunek Korony Świętego Stefana. Poniżej tarcz herbowych widnieje motto: „Indivisibiliter ac Inseparabiliter”. Wygląd Godła Wielkiego prezentuje załącznik nr 1.
2. Godłem Małym Monarchii Austro-Węgierskiej jest wizerunek czarnego, dwugłowego orła trzymającego w szponach miecz, berło i jabłko z tarczą herbową Domu Panującego na piersi. Tarczę herbową otaczają wizerunki: Orderu Złotego Runa, Orderu Marii Teresy, Orderu Świętego Stefana, Orderu Leopolda, oraz Orderu Żelaznej Korony zaś na skrzydłach orła widnieją tarcze herbowe prowincji Królestw i Krajów w Radzie Państwa Reprezentowanych. Głowy orła przyozdabiają dwie korony zaś nad nimi góruje Cesarski Diadem. Wygląd Godła Małego prezentuje załącznik nr 2.
3. Flagę państwową Monarchii Austro-Węgierskiej stanowi flaga Austrii w czerwono-biało-czerwone pasy połączona z flagą Węgier w czerwono-biało-zielone pasy. Na środku zaś widnieje Godło Małe Monarchii Austro-Węgierskiej. Wygląd flagi prezentuje załącznik nr 3.
4. Hymnem Monarchii Austro-Węgierskiej  jest „Volkshymne”, którego tekst prezentuje załącznik nr 4.
5. Godła, flaga, oraz hymn Monarchii Austro-Węgierskiej podlegają ochronie prawnej.

Art. 10.
Stolicami Monarchii Austro-Węgierskiej są Cesarskie Miasto Wiedeń, oraz Królewskie Miasto Budapeszt.

Art. 11.
1. Władze Monarchii Austro-Węgierskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym.
2. Stosunki między Monarchią Austro-Węgierską, a Kościołem, oraz innymi związkami wyznaniowymi są kształtowane na zasadzie uszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezależności.
3. Współpracę między Monarchią Austro-Węgierską, a Kościołem, oraz innymi związkami wyznaniowymi regulują odpowiednie umowy międzynarodowe.

Rozdział II
Mieszkańcy i obywatele

Art. 12.
1. Mieszkańcami Monarchii Austro-Węgierskiej określa się osoby, które wypełniły prawidłowo formularz rejestracji.
2. Obywatelami Monarchii Austro-Węgierskiej określa się mieszkańców posiadających obywatelstwo.
3. Osoba chcąca uzyskać obywatelstwo składa stosowny wniosek przed oblicze Monarchy.
4. Osoba chcąca uzyskać obywatelstwo musi spełniać odpowiednie wymagania:
1) pobyt w Monarchii Austro-Węgierskiej nie jest krótszy niż czternaście dni,
2) na forum Monarchii Austro-Węgierskiej zostało napisanych co najmniej piętnaście postów.
5. Każdy, komu zostanie przyznane przez Monarchę obywatelstwo zobowiązany jest do złożenia w przeciągu siedmiu dni od daty otrzymania go przysięgi według następującej roty:
„Ja, (imię i nazwisko), otrzymawszy obywatelstwo Monarchii Austro-Węgierskiej, przysięgam być wierny swemu krajowi i Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości. Przysięgam w pocie czoła pracować dla dobra Monarchii, oraz wszystkich Narodów ją zamieszkujących aby w okresie największej próby Państwo Habsburgów mogło sprostać przeciwnościom i dalej otaczać Mnie swoją opieką.”
6. Homagium można zakończyć formułką: „Tak mi dopomóż Bóg.”, lub inną formułą religijną.
7. Osoba, której nadane zostanie obywatelstwo zobowiązana jest do logowania się raz na trzydzieści dni, oraz napisania minimum jednego posta. Na władze Monarchii Austro-Węgierskiej nałożony zostaje obowiązek logowania się przynajmniej raz na sześć dni chyba, że wystąpi powiadomienie o dłuższej nieobecności.

Art. 13.
1. Monarchia Austro-Węgierska gwarantuje swoim obywatelom i mieszkańcom nienaruszalne i niezbywalne prawo do życia wirtualnego, działalności, oraz sprawiedliwego i rzetelnego sądu.
2. Zakazane i niedopuszczalne jest naruszanie praw jednostki i jej godności spisanych w niniejszym dokumencie, oraz określonych w prawie zwyczajowym.

Art. 14.
1. Monarchia Austro-Węgierska gwarantuje wolność zrzeszania się obywateli w partiach politycznych, organizacjach, stowarzyszeniach i fundacjach, które reguluje osobna ustawa.
2. Monarchia Austro-Węgierska  gwarantuje wolność prowadzenia działalności gospodarczej, które określa odrębna ustawa.
3. Monarchia Austro-Węgierska gwarantuje wolność wyznania i wspólnot religijnych.
4. Monarchia Austro-Węgierska gwarantuje wolność słowa, prasy i wszelkich mediów.
5. Monarchia Austro-Węgierska gwarantuje równość wszystkich wobec prawa.
6. Monarchia Austro-Węgierska gwarantuje równy dostęp do edukacji i kultury.

Art. 15.
Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakichkolwiek przyczyn.

Art. 16.
1. Odpowiedzialności karnej podlega tylko ten, kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia.
2. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego procesu przed niezawisłym i bezstronnym sądem.
3. Każdy ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania.
4. Każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu.

Art. 17.
1. Każdemu zapewnia się nietykalność i wolność osobistą, która może zostać naruszona tylko na zasadach i w trybie określonych w ustawie.
2. Każdy pozbawiony wolności na podstawie wyroku sądowego ma prawo do odwołania się od tego wyroku do sądu wyższej instancji.
3. Zapewnia się każdemu wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Ich ograniczenie może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w ustawie i w sposób w niej określony.

Art. 18.
1. Ekstradycja obywatela austro-węgierskiego jest zakazana.
2. Zakazana jest ekstradycja osoby podejrzanej o popełnienie bez użycia przemocy przestępstwa z przyczyn politycznych.
3. W sprawie dopuszczalności ekstradycji orzeka sąd.

Art. 19.
1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej, oraz osób pełniących funkcje publiczne.
2. Obywatel ma prawo dostępu do dokumentów, oraz prawo wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z wyborów powszechnych.
3. Prawo określone w ust. 1 i 2 może zostać ograniczone wyłącznie w formie i trybie jakim zakłada odrębna ustawa.

Art. 20.
Każdy kto znajduje się pod władzą Monarchii Austro-Węgierskiej korzysta z wolności i praw zapewnionych w Niniejszej Ustawie.

Art. 21.
1. Obowiązkiem obywatela austro-węgierskiego jest wierność Monarchii Austro-Węgierskiej, oraz dbanie o jej ciągły rozwój i dobro.
2. Obywatel ma obowiązek bronić honoru Monarchii poza jej granicami.
3. Obywatel ma obowiązek w przypadku wojny bronić Monarchii, wstępując do wojsk pospolitego ruszenia lub innych, wskazanych przez Sztab Generalny, lub jego przedstawicielstwo.
4. Każdy przebywający na terenie Monarchii Austro-Węgierskiej ma obowiązek przestrzegać uchwalonego przez władze państwowe prawa.

Art. 22.
1. Mieszkaniec ma prawo złożyć skargę na działanie każdej władzy państwowej, której podlega, niezależnie od jej pełnomocnictw.
2. Skargi wymienione w punkcie 1. niniejszego artykułu winne być rozpatrzone bezstronnie przez Sąd Najwyższy, a w przypadku ich pozytywnego rozpatrzenia kwestia w nich poruszona winna być natychmiastowo rozwiązana.

Rozdział III
Źródła obowiązującego prawa

Art. 23.
1. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa są w Monarchii Austro-Węgierskiej są: Tymczasowa Ustawa Zasadnicza, Konstytucje Części Składowych, ratyfikowane umowy międzynarodowe, ustawy centralne i dekrety z mocą ustaw, rozporządzenia i postanowienia.
2. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Monarchii Austro-Węgierskiej na obszarze działania organów, które je ustanowiły, są statuty i zarządzenia.

Art. 24.
1. Warunkiem wejścia w życie ustaw, dekretów, rozporządzeń i postanowień jest ich opublikowanie w Dzienniku Ustaw Monarchii Austro-Węgierskiej.
2. Warunkiem wejścia w życie statutów i zarządzeń jest ich ogłoszenie.
3. Zasady i tryb ogłaszania miejscowych aktów normatywnych określa ustawa.
4. Umowy międzynarodowe ratyfikowane za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie są ogłaszane w trybie ustaw.
5. Umowy międzynarodowe ratyfikowane nie wymagające zgody w ustawie są ogłaszane w trybie ustaw.

Art. 25.
1. Ratyfikacja przez Monarchę umowy międzynarodowej i jej wypowiedzenie wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzwyczajnej, jeżeli umowa dotyczy:
1) pokoju, sojuszy, układów politycznych lub układów wojskowych,
2) wolności, praw lub obowiązków określonych w Ugodzie,
3) członkostwa Monarchii Austro-Węgierskiej w organizacji międzynarodowej,
4) spraw uregulowanych w ustawie lub w dekrecie z mocą ustawy.

Art. 26.
Monarcha wydaje dekrety na mocy ustawy.

Art. 27.
1. Rozporządzenia wydają Przewodniczący i Sekretarze Rady Nadzwyczajnej.
2. Rada Nadzwyczajna, na wniosek Przewodniczącego, może uchylić rozporządzenie Sekretarza Rady.
3. Uchwały Rady Nadzwyczajnej, oraz zarządzenia Przewodniczącego i Sekretarzy Rady mają charakter wewnętrzny i obowiązują tylko jednostki organizacyjne podległe organowi wydającemu te akty.
4. Organy samorządu terytorialnego, oraz terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów. Zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego określa ustawa.

Rozdział IV
Monarcha

Art. 28.
1. Głową państwa jest cesarz Austrii, apostolski król Węgier, król Czech, Dalmacji, Chorwacji, Sławonii, Galicji, Lodomerii i Ilyrii etc, etc…, arcyksiążę Austrii Górnej i Dolnej, wielki książę Krakowa, książę Lotaryngii, Salzburga, Styrii, Karyntii, Krainy i Bukowiny, wielki książę Siedmiogrodu, margrabia Moraw, książę Dolnego i Górnego Śląska, Oświęcimia i Zatoru, Cieszyna, Friaul, Raguzy i Zary, hrabia Habsburga i Tyrolu, Kyburga, Goricy i Kradiski, książę Trydentu i Brixen, margrabia Łużyc Dolnych i Górnych oraz Istrii, hrabia Hohenembs, Feldkirch, Bregencji, Sonnenebergu, pan Triestu, Cattaro i Marchii Wendyjskiej, wielki wojewoda Banatu, etc.
2. Monarcha odpowiada przed Bogiem i Narodami Austro-Węgier, oraz przed własnym sumieniem i historią.
3. Jego obowiązkiem jest troska o dobro państwa i jego obywateli.
4. Ma za zadanie troszczyć się o pozycję międzynarodową państwa.

Art. 29.
1. Monarcha pełni funkcję reprezentacyjną.
2. Jest osobą, która czuwa nad funkcjonowaniem państwa.

Art. 30.
1. Monarcha kontroluje i nadzoruje dyplomację państwa.
2. Monarcha, za zgodą Rady Nadzwyczajnej, decyduje o wypowiedzeniu wojny i zawarciu pokoju.
3. W przypadku gdy Rada Nadzwyczajna nie może się zebrać, a także w wypadku gdy znacznie narażony jest na niebezpieczeństwo interes Monarchii Austro-Węgierskiej, oraz bezpieczeństwo jej obywateli, Monarcha może wypowiedzieć wojnę lub zawrzeć pokój bez uzyskania zgody Rady Nadzwyczajnej.
4. Monarcha, za zgodą Rady Nadzwyczajnej, może zawierać i wypowiadać umowy międzynarodowe.
5. Monarcha może ułaskawić każdego ukaranego przez sąd.
6. Monarcha sprawuje władzę wykonawczą i ustawodawczą wraz z Radą Nadzwyczajną, oraz z władzami części składowych Monarchii Austro-Węgierskiej.
7. Monarcha odwołuje Sędziego Najwyższego w drodze postanowienia.

Art. 31.
1. Monarcha może wskazać swego następcę według prawa dworskiego, które określa dekret.
2. Jego kompetencje w poszczególnych częściach składowych określają ich konstytucje.

Art. 32.
1. Każdy obywatel może wnieść skargę do Monarchy.
2. Jeśli skarga zostanie rozpatrzona pozytywnie – Monarcha ma obowiązek rozwiązać problem poruszony w skardze.

Rozdział V
Rada Nadzwyczajna

Art. 33.
1. Rada Nadzwyczajna pełni funkcje Cesarskiego i Królewskiego Rządu, oraz Parlamentu Monarchii Austro-Węgierskiej wspierając Monarchę w sprawowaniu władzy.
2. Rada Nadzwyczajna prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną Monarchii Austro-Węgierskiej.
3. Rada Nadzwyczajna kieruje administracją rządową.
4. Rada Nadzwyczajna uchwala ustawy zwykłą większością głosów.
5. Rada Nadzwyczajna wprowadza poprawki do uchwalonych ustaw zwykłą większością głosów, oraz za zgodą Monarchy.
6. Rada Nadzwyczajna w zakresie i na zasadach określonych w Niniejszej Ustawie w szczególności:
1) zapewnia wykonywanie ustaw,
2) koordynuje i kontroluje prace organów administracji rządowej,
3) zarządza Skarbem Państwa i chroni jego interesy,
4) zapewnia porządek publiczny i bezpieczeństwo wewnętrzne, oraz zewnętrzne państwa,
5) sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie stosunków z innymi państwami, oraz organizacjami międzynarodowymi,
6) zawiera, zatwierdza i wypowiada umowy międzynarodowe,
7) sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie obronności państwa,
8) określa organizację i tryb swojej pracy,
9) w razie długotrwałej nieobecności Monarchy pełni funkcję Rady Regencyjnej przejmując wszystkie prawa i obowiązki zawarte w Rozdziale IV z wyłączeniem ust. 1 Art. 31.

Art. 34.
1. Na czele Rady Nadzwyczajnej stoi Monarcha jako Przewodniczący.
2. W razie długotrwałej nieobecności Monarchy Rada Nadzwyczajna wybiera nowego Przewodniczącego spośród swojego grona na drodze głosowania.
3. W skład Rady mogą być powoływani Wiceprzewodniczący.
4. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący może jednocześnie pełnić funkcję Sekretarza.

Art. 35.
Przewodniczący:
1) reprezentuje Radę,
2) kieruje pracami Rady,
3) wydaje rozporządzenia,
4) zapewnia wykonywanie polityki Rady i określa sposoby jej wykonywania,
5) kontroluje i koordynuje prace członków Rady,
6) jest zwierzchnikiem służbowym administracji rządowej,
7) jest zwierzchnikiem korpusu służby cywilnej,
8) powołuje i odwołuje członków Rady Nadzwyczajnej.

Art. 36.
Na Radę Nadzwyczajną składają się:
1) Sekretariat ds. Wewnętrznych,
2) Sekretariat ds. Zagranicznych i Promocji,
3) Sekretariat ds. Gospodarki i Finansów,
4) Sekretariat ds. Wojny.

Art. 37.
Sekretariat ds. Wewnętrznych zarządzany jest przez Sekretarza ds. Wewnętrznych, który zajmuje się:
1) polityką wewnętrzną państwa,
2) zarządzaniem Dziennikiem Ustaw Monarchii Austro-Węgierskiej.

Art. 38.
Sekretariat ds. Zagranicznych i Promocji zarządzany jest przez Sekretarza ds. Zagranicznych i Promocji, który zajmuje się:
1) polityka zagraniczną państwa,
2) polityką promocyjną państwa.

Art. 39.
Sekretariat ds. Gospodarki i Finansów zarządzany jest przez Sekretarza ds. Gospodarki i Finansów, który zajmuje się:
1) gospodarką i finansami państwa,
2) zarządzaniem Skarbem Państwa.

Art. 40.
Sekretariat ds. Wojny zarządzany jest przez Sekretarza ds. Wojny który zajmuje się:
1) organizacją Cesarskich i Królewskich Sił Zbrojnych,
2) polityką bezpieczeństwa i obronności państwa.

Art. 41.
Sekretarze mogą wydawać rozporządzenia dotyczące podległych im działów administracji rządowej czyt. Sekretariatów.

Art. 42.
Gdy nastąpi niezaprzeczalna stabilizacja społeczna, polityczna, prawna i gospodarcza państwa, oraz możliwe będzie powołanie Cesarskiego i Królewskiego Rządu wraz ze Zgormadzeniem Parlamentarnym, Przewodniczący Rady Nadzwyczajnej ma obowiązek wydać stosowne rozporządzenie mówiące o rozwiązaniu Rady Nadzwyczajnej.

Rozdział VI
Cesarskie i Królewskie Siły Zbrojne

Art. 43.
Cesarskie i Królewskie Siły Zbrojne (K. u. K. Wehrmacht) składają się z:
1) Wojsk Lądowych (Heer),
2) Marynarki Wojennej (Kriegsmarine),
3) oraz Sił Powietrznych (Lufthahrtruppen).

Art. 44.
Poszczególne rodzaje Cesarskich i Królewskich Sił Zbrojnych koordynują między sobą swe działania.

Art. 45.
Wojska lądowe (Heer) składają się z:
1) Wojsk Liniowych,
2) Obrony Krajowej,
3) oraz Pospolitego Ruszenia.

Art. 46.
1. Służba w jednostkach Wojsk Liniowych, oraz Obrony Krajowej.
2. Służba w jednostkach Pospolitego Ruszenia jest wymagana od obywateli określonych odpowiednim aktem mobilizacyjnym.

Art. 47.
Organizacją Cesarskich i Królewskich Sił Zbrojnych zajmuje się Sekretarz ds. Wojny.

Rozdział VII
Sądownictwo

Art. 48.
1. Władzę sądowniczą w Monarchii Austro-Węgierskiej sprawuje jednoinstancyjny Sąd Najwyższy centralny dla wszystkich części składowych Austro-Węgier.
2. Do zadań Sądu Najwyższego należy:

1) Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości w Monarchii Austro-Węgierskiej,
2) Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między organami państwa wymienionymi w Niniejszej Ustawie,
3) Rozstrzyganie sporów dotyczących prawa cywilnego, karnego, oraz gospodarczego,
4) Rejestracja firm i spółek,
5) Dbanie o zgodność aktów prawnych i umów międzynarodowych z Niniejszą Ustawą,
6) Ustalanie powszechnie obowiązującej wykładni prawa.

Art. 49.
1. Funkcję Sędziego Najwyższego pełni Sekretarz ds. Wewnętrznych.
2. Utrata funkcji sędziego następuje na skutek:
1) Rezygnacji,
2) Odwołania ,
3) Śmierci.

3. Sąd Najwyższy wydaje wyroki i orzeczenia w imieniu Monarchii Austro-Węgierskiej na podstawie obowiązującego prawa.
4. Wykaz przestępstw, oraz kar określa odrębna ustawa.

Art. 50.
1. Odpowiedzialności prawnej podlega ten kto dopuścił się czynu zabronionego prawem w chwili jego popełnienia, świadomie, lub też nieświadomie, lecz w stopniu wystarczającym by uznać jego odpowiednio wymierną szkodliwość społeczną.
2. Prawo do obrony ma ten, kto został oskarżony o popełnienie czynu zabronionego.
3. Niewinnym jest ten, czyja wina nie została stwierdzona prawomocnym wyrokiem Sądu Najwyższego.
4. Wyroki Sądu Najwyższego stają się prawomocne w terminie wskazanym w treści orzeczenia.
5. Orzeczenia Sądu Najwyższego w sprawach o dokonanie wykładni przepisów, rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego lub stwierdzenie zgodności aktów prawnych i umów międzynarodowych są ostateczne i wchodzą w życie w terminie wskazanym w treści orzeczenia.

Rozdział VIII
Postanowienia Końcowe

Art. 51.
Zmian w Niniejszej Ustawie może dokonać wyłącznie Rada Nadzwyczajna przy aprobacie Monarchy.

 

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1:

Austria-Hungaria_transparency

Załącznik nr 2:

800px-Imperial_Coat_of_Arms_of_the_Empire_of_Austria.svg

Załącznik nr 3:

flaggePNG_ssnpxwx

Załącznik nr 4:
„Volkshymne”
I.
Gott erhalte, Gott beschütze
Unsern Kaiser, unser Land!
Mächtig durch des Glaubens Stütze,
Führ’ Er uns mit weiser Hand!
Laßt uns seiner Väter Krone
Schirmen wider jeden Feind!
Innig bleibt mit Habsburgs Throne
Österreichs Geschick vereint!
II.
Fromm und bieder, wahr und offen
Laßt für Recht und Pflicht uns stehn;
Laßt, wenn’s gilt, mit frohem Hoffen
Muthvoll in den Kampf uns gehen,
Eingedenk der Lorbeerreiser,
Die das Heer so oft sich wand
Gut und Blut für unsern Kaiser,
Gut und Blut fürs Vaterland!
III.
Was der Bürger Fleiß geschaffen,
Schütze treu des Kriegers Kraft;
Mit des Geistes heit’ren Waffen
Siege Kunst und Wissenschaft!
Segen sei dem Land beschieden
Und sein Ruhm dem Segen gleich:
Gottes Sonne strahl in Frieden
Auf ein glücklich Österreich!
IV.
Laßt uns fest zusammenhalten,
In der Eintracht liegt die Macht;
Mit vereinter Kräfte Walten
Wird das Schwerste leicht vollbracht.
Laßt uns Eins durch Brüderbande
Gleichem Ziel entgegengehn;
Heil dem Kaiser, Heil dem Lande,
Österreich wird ewig stehn!

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *